Základní škola

Základní škola Žarošice je škola, která poskytuje vzdělávání žákům prvního a druhého stupně. Školu navštěvují žáci ze Žarošic, Násedlovic, Uhřic a dalších přilehlých obcí. Škola má bohatou tradici, v roce 2022 oslavila 70 let od otevření nové budovy. Školu ve školním roce 22023/2024 tvoří 12 tříd a 3 oddělení školní družiny. Školu navštěvuje  241 žáků, na 1. stupni je to 110 žáků a na 2. stupni 131 žáků. 

Od 1.7.2001 má ZŠ Žarošice právní subjektivitu. Škola je umístěna v okrajové části obce v blízkosti hlavní silnice. Areál školy tvoří upravená velká školní zahrada, malý lesopark s tělocvičnými prvky, menší ovocný sad s lavičkami, dětské hřiště, hned vedle školy se nachází travnaté fotbalové hřiště. Dále škola využívá víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, které sousedí se školní zahradou, součástí zahrady je pozemek pro výuku pěstitelských prací. Budova školy je rekonstruovaná s novými okny, vchody, fasádou a střechou.

Ve škole jsou kmenové třídy pro každý ročník, specializované odborné učebny pro výuku jazyku, chemie a přírodopisu, počítačová učebna, divadelní sál, sportovní hala, malá tělocvična, keramická dílna. Žáci mohou využívat žákovskou knihovnu. Škola je materiálně dobře vybavena. Pedagogický sbor tvoří 16 pracovníků, na škole působí výchovný poradce, koordinátor ŠVP, metodik prevence, metodik ICT, koordinátor EWO, asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny. Provoz školy zabezpečují provozní zaměstnanci. Součástí školy je i školní jídelna. Ve škole se vyučují předměty běžné pro základní školu tohoto typu. Žáky vzděláváme dle ŠVP "Škola pro život".

Pro komunikaci s rodiči a veřejností má škola své webové schránky, v každé obci nástěnku, další informace dostávají rodiče pomocí žákovské knížky. Od šk. roku 2015/16 využívá naše škola elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. Rodiče mají kontakty na jednotlivé učitele a vedení školy, dále jsou informováni o pravidelných konzultačních hodinách učitelů. Na činnosti školy se mohou podílet i žáci díky školnímu parlamentu, své připomínky a náměty mohou zprostředkovat vedení školy přes své zvolené zástupce. Funguje zde i schránka důvěry.

Žáci mají možnost navštěvovat množství kroužků, z nichž některé jsou organizované prostřednictvím školního klubu, svou pobočku má na škole ZUŠ Ždánice, jako nepovinný předmět se vyučuje náboženství.

Cílem školy je vytvořit podmínky pro co nejlepší vzdělávání žáků odpovídající schopnostem každého žáka. Chceme, aby byla škola místem bezpečným, aby měla vlídnou, klidnou a přátelskou atmosféru. Toho je možné dosáhnout vzájemnou otevřenou komunikací žáků, rodičů a zaměstnanců školy na základě vzájemného respektu.