Charakteristika ŠVP MŠ

Charakteristika vzdělávacího programu:

Náš školní vzdělávací program vychází z analýzy podmínek mateřské školy a RVP a byl vypracován pedagogickým kolektivem školy. Jeho účinnost je plánována na dobu neurčitou s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Vzdělávací záměr školy je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podporu jeho individuality, ale i posílení sociálních vztahů a budování kladných mravních zásad. Důraz se klade na rozvíjení estetického cítění a zdravého životního stylu.

Činnosti v průběhu dne plánujeme tak, aby byly splněny podmínky zdravého psychického a fyzického vývoje dětí.

Sledujeme:

  • bezpečnost dětí
  • uspokojování citových potřeb
  • respektování věkových a vývojových zvláštností dětí
  • dodržování přiměřené doby pobytu venku
  • zařazování činností řízených, buď spontánně vzniklých, nebo záměrně motivovaných a cílených, prováděných společně, v menších skupinách nebo individuálně

 

Vzdělávací obsah v našem školním vzdělávacím programu je zpracován

do 5 integrovaných bloků, které jsou dále rozpracovány s ohledem na tematické zaměření do tematických částí.

Z hlediska nabídky činností budou konkretizovány v třídních vzdělávacích programech (TVP) jednotlivých tříd. TVP budou vypracovávány tak, aby svým obsahem odpovídaly věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy.

Integrované bloky :     

                                            I.    „Jak je ten svět pestrý“

 

                                        II.    „Už je zima, už je mráz“

                                      

                                          III.    „Lidé kolem mě“

 

                                       IV.    „Máme rádi přírodu“

 

                                        V.    „Náš svět"